Title Image

Αυτόματο προσχέδιο

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Ελληνικά.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την INDIGITAL AE αποτελεί πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Επικοινωνία για θέματα απορρήτου

Η εταιρεία INDIGITAL που εδρεύει στα Βριλήσσια, οδό Δίρφης 31, ΤΚ 15235 email: [ info@indigital.com ], ιστότοπος www.indigital.com   θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τις εγκαταστάσεις της καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της INDIGITAL μέσω e-mail στη  διεύθυνση privacy@indigital.com .

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η INDIGITAL επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με (i) τους πελάτες της, (ii) τους επιχειρηματικούς εταίρους της, (iii) και τους υποψηφίους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η INDIGITAL επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με υποκείμενα δεδομένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά τα δεδομένα διαβιβάζονται στην INDIGITAL από τρίτες εταιρείες ή / και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δημόσιων οργανισμών, οργανισμών ή οργανισμών, τραπεζικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαφόρων συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων ή / και υπεργολαβιών.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την INDIGITAL περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης κ.λπ. των υποκειμένων δεδομένων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η INDIGITAL  αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική Τεχνολογική εταιρεία με μετόχους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, προσφέροντας καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Σε αυτό το πλαίσιο, η INDIGITAL δεν επεξεργάζεται συστηματικά προσωπικά δεδομένα φυσικών οντοτήτων ή προσώπων ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στο ίδιο πλαίσιο όπου η INDIGITAL ασχολείται με δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων για λόγους εκτέλεσης μιας σύμβασης έργου που της έχει ανατεθεί από τον τελευταίο. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και τις περιόδους διατήρησης δεδομένων, καθορίζεται αποκλειστικά από τον ειδικό ελεγκτή σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της σχετικής σύμβασης έργου και συνεπώς ποικίλλει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου. Οι διεθνείς δραστηριότητες επεξεργασίας της  INDIGITAL διέπονται από το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας και γίνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο βαθμό που είναι συμβατές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό και / ή σε επίπεδο ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η INDIGITAL ενεργεί υπό την ιδιότητα του επεξεργαστή δεδομένων και εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με τους οι όρους και προϋποθέσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας να γίνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που είναι συμβατοί με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό ή / και επίπεδο ΕΕ.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Οι νόμιμοι λόγοι για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι:

α) η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η πρόθεση ανάθεσης μιας σύμβασης, όπως η εκτέλεση μιας εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και η προστασία τόσο των δικών σας όσο και των νόμιμων συμφερόντων μας.

(γ) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο ή τις διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται η υποβολή σε δημόσιο αρχείο ή η δημοσίευση εταιρικών πράξεων και πληροφοριών που σχετίζονται με ανώνυμη εταιρεία.

(δ) τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τους συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο ή βάσει συμβατικών σχέσεων ή όταν επικοινωνείτε με τμήματα της Εταιρείας μας.

(ε) η ρητή αποκάλυψη από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων και η απαραίτητη επεξεργασία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να χορηγήσει συγκατάθεση) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σχετικά με τα δεδομένα υγείας.

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων εκτός της εταιρείας

Η INDIGITAL διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους η εταιρεία εκχωρεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της, παραμένοντας υπεύθυνη για την εν λόγω επεξεργασία, ενώ καθορίζει εγγράφως στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης το αντικείμενο της επεξεργασίας, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της , τον τύπο των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι κάθε άτομο διαθέτει πλήρως τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτήν.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την INDIGITAL μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρών που διασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο του GDPR. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα μπορεί να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους όπως η συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, η εκτέλεση ή εκτέλεση μιας σύμβασης, η προστασία ενός νόμιμου συμφέροντος της INDIGITAL. Σε κάθε περίπτωση, η INDIGITAL διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις του απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο του GDPR.

Διατήρηση δεδομένων

Οι συνθήκες διατήρησης δεδομένων καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

Όταν απαιτείται επεξεργασία ως υποχρέωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμβατικής βάσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για την περίοδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί η δέουσα εκτέλεση της σύμβασης και στη συνέχεια για τη σύναψη, την άσκηση ή / και την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ή όπως απαιτείται διαφορετικά από υποχρεωτικό δίκαιο.

Για σκοπούς μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Αυτή η απόσυρση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης κατά την περίοδο πριν από την απόσυρσή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της INDIGITAL μέσω email στη  διεύθυνση  privacy@indigital.com

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την INDIGITAL έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νόμιμη φύση της επεξεργασίας. Έτσι, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την INDIGITAL στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε κατόπιν συγκατάθεσής σας ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (όπως, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται νομικά ή δημόσιο συμφέρον), το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν θα υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και έως ότου επαληθευτεί η ακρίβεια (β) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) όταν δεν απαιτούνται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται για την καθιέρωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και (δ) όταν αντιτίθεται στην επεξεργασία και την απόφαση εκκρεμεί η ένστασή σας για επεξεργασία.

Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου, όπως περιγράφεται παραπάνω, η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ και του προφίλ των καταναλωτών, εάν ισχύει.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεστε με μεθόδους επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε, σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφέρουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον ελεγκτή. Το δικαίωμά σας να το κάνετε υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και υποβάλλεται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της INDIGITAL μέσω e-mail στο  privacy@indigital.com .

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ( www.dpa.gr ): Tηλ.: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: complaint@dpa.gr ή στην εποπτική αρχή στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας ή στον τόπο εργασίας σας.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η INDIGITAL εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψει την τυχαία απώλεια ή καταστροφή και την παράνομη πρόσβαση σε χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη αυτών. Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και στη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η INDIGITAL λαμβάνει επίσης υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους  κινδύνους που παρουσιάζονται από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση:  28/1/2021